Kategorije

OGLASNA PLOČA
NAJAVE / INFORMACIJE
ZANIMLJIVOSTI

AKTIVNOSTI

PRVI DAN ŠKOLSKE GODINE 2015./2016.

NASTAVA POČINJE 7. RUJNA 2015. GODINE U:

1. RAZREDI - 8:00 SATI
2. i 3. RAZREDI - 9:00 SATI
4. i 5. RAZREDI - 10:00 SATI

KALENDAR ŠKOLSKE GODINE 2015./2016.

Nastava počinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine:
prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine
drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. godine

Školski praznici:
- zimski praznici počinju 24. prosinca 2015. godine, a završavaju 8. siječnja 2016. godine
- proljetni praznici počinju 21. ožujka 2016. godine, a završavaju 25. ožujka 2016. godine
- ljetni praznici počinju 10. lipnja 2016. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi ili praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu

PRVI RAZREDI

POPIS UČENIKA PRVIH RAZREDA

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11. i 64/15.) i Pravilnika o uvjetima, stjecanja, raspolaganju i raspodjeli vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA:600-01/13-01/13, URBROJ:2103-09-13-1 od 2. prosinca 2013. g.), Školski odbor Medicinske škole Bjelovar, Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 8, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

Potvrde o položenim ispitima državne mature mogu se podići u administraciji škole danas od 12:00 - 14:00 sati, a ostale dane od 8:00 - 14:00 sati

UPISI

LOGO

U Medicinskoj školi Bjelovar nema slobodnih upisnih mjesta za jesenski rok upisa u prvi razred šk.god. 2015./2016.

Rok za podnošenje žalbi na rezultate državne mature

Dana, 13. srpnja 2015. (ponedjeljak) od 12:00 do 15:00
Dana, 14. srpnja 2015. (utorak) od 8:00 do 15:00
Dana, 15. srpnja 2015. (srijeda) od 8:00 do 12:001 / 2 |  1 2 > 

PRVI DAN ŠKOLSKE GODINE 2015./2016.

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

NASTAVA POČINJE 7. RUJNA 2015. GODINE U:

1. RAZREDI - 8:00 SATI
2. i 3. RAZREDI - 9:00 SATI
4. i 5. RAZREDI - 10:00 SATI

KALENDAR ŠKOLSKE GODINE 2015./2016.

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

Nastava počinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine:
prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine
drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. godine

Školski praznici:
- zimski praznici počinju 24. prosinca 2015. godine, a završavaju 8. siječnja 2016. godine
- proljetni praznici počinju 21. ožujka 2016. godine, a završavaju 25. ožujka 2016. godine
- ljetni praznici počinju 10. lipnja 2016. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi ili praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu

PRVI RAZREDI

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

POPIS UČENIKA PRVIH RAZREDA

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11. i 64/15.) i Pravilnika o uvjetima, stjecanja, raspolaganju i raspodjeli vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA:600-01/13-01/13, URBROJ:2103-09-13-1 od 2. prosinca 2013. g.), Školski odbor Medicinske škole Bjelovar, Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 8, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup:
1. potpuno opremljenog poslovnog prostora (školske kuhinje) površine 17,90 m2 u prizemlju školske zgrade,
2. prostora (vratarnice) površine 5,42 m2 u prizemlju školske zgrade
Namjena: 1. prostora školske kuhinje: pružanje ugostiteljskih usluga u objektu jednostavnih i brzih usluga ili prodaja hrane i bezalkoholnih pića.
2. prostora vratarnice: djelatnost trgovine – papirnica i usluga fotokopiranja
Početni iznos mjesečne zakupnine:
1. za prostor školske kuhinje je 3.000,00 kuna
2. za prostora vratarnice je 700 kuna
U iznose su uključeni troškovi režija.
Trajanje zakupa: tri (3) godine
Rok plaćanja zakupnine: do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Natječajni uvjeti
Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti.
Ponuda na natječaj mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:
- podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv te prebivalište, odnosno sjedište);
- naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, prijedlog usluga, odnosno specifikaciju ponuđenih jela, napitaka i bezalkoholnih pića i slastica;
- visinu ponuđene mjesečne zakupnine;
- izjavu o prihvaćanju roka plaćanja.
Uz ponudu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenu presliku:
- izvod iz sudskog registra (rješenje o registraciji) ili registra obrtnika (obrtnica)
- BON-1 (financijsko izvješće) ili BON-2, SOL (podaci o solventnosti ili drugi odgovarajući dokument o platežnoj sposobnosti ponuditelja)
- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja neće se razmatrati.
Predaja ponuda i odabir
Ponude sa svim dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti na adresu:
Medicinska škola Bjelovar, Poljana dr. F. Tuđmana 8, 43000 Bjelovar, u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom: „Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Pravo na zakup ima ponuditelj koji uz ispunjavanje natječajnih uvjeta ponudi najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos zakupnine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od odabira najpovoljnije ponude.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
Medicinska škola Bjelovar ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako procijeni da niti jedna ponuda nije prihvatljiva.
Poslovni prostor može se pogledati radnim danom uz prethodnu najavu na broj telefona: 043/ 242 333.
S odabranim ponuditeljem bit će sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora nakon dobivanja suglasnosti Osnivača Škole na nacrt ugovora o zakupu.

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

Potvrde o položenim ispitima državne mature mogu se podići u administraciji škole danas od 12:00 - 14:00 sati, a ostale dane od 8:00 - 14:00 sati

UPISI

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

LOGO

U Medicinskoj školi Bjelovar nema slobodnih upisnih mjesta za jesenski rok upisa u prvi razred šk.god. 2015./2016.

Rok za podnošenje žalbi na rezultate državne mature

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

Dana, 13. srpnja 2015. (ponedjeljak) od 12:00 do 15:00
Dana, 14. srpnja 2015. (utorak) od 8:00 do 15:00
Dana, 15. srpnja 2015. (srijeda) od 8:00 do 12:00

UPISI U PRVI RAZRED

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

znak škole

Upisi u prvi razred u šk. god. 2015./2016.

13. – 17. srpnja 2015. od 8 – 15 sati

učionica br. 52, prvi kat desnoFarmaceutski tehničar

Potrebni dokumenti:
upisnica,
lječnička svjedodžba medicine rada,
dokumenti po kojima su ostvarena dodatna prava za upis,
uplata participacije od 200 kuna za povećane troškove obrazovanja.Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Potrebni dokumenti:
upisnica,
lječnička svjedodžba medicine rada,
dokumenti po kojima su ostvarena dodatna prava za upis.

NACRT PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
24. lipnja 2015.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Cilj i svrha e-Savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
Ministarstvo je tijekom travnja 2015. godine pristupilo izradi Nacrta prijedloga Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. O tome je otvoreno e-Savjetovanje koje će trajati od 24. lipnja 2015. do 27. srpnja 2015. godine.
Zainteresirana javnost može se uključiti u e-Savjetovanje na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1470.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

NACRT PRAVILNIKA
O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.
(2) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: povrede ponašanja).
(3) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:
a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.
(4) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.


Članak 2.
(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.
(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razredne zajednice izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku i roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem tekstu: roditelje) o odredbama ovoga pravilnika.
Članak 3.
(1) Povrede ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere iz članka 1. stavka 3. ovoga pravilnika podijeljene su s obzirom na težinu na četiri razine: lakše, teže, teške i osobito teške .
(2) Lakšim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:
a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan nje (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke i zadržavanje u blizini učionica u kojima se izvodi odgojno-obrazovni rad, pričanje nakon usmene opomene učitelja, dovikivanje ili šetanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
b) onečišćenje školskog prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
c) oštećivanje imovine u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;
e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
f) poticanje drugih učenika na povredu dužnosti i neispunjavanje obveza;
g) uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno ponavljanje aktivnosti koja u druge osobe izaziva nelagodu i nakon što je osoba na to upozorena;
h) naguravanje, gađanje stvarima;
i) klađenje ili kockanje u prostorima gdje se održava odgojno-obrazovni rad.
(3) Težim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:
a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan škole na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;
b) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja,
c) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem ili vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugom učeniku ili radniku škole;
d) unošenje ili konzumiranje psiho-aktivnih sredstava u prostor u kojem se održava odgojno-obrazovni rad (droge, cigareta, alkohola i sličnih sredstava);
e) dovođenje neovlaštenih osoba koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
f) uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
g) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
h) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe;
i) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije.

(4) Teškim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:
a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);
b) krivotvorenje ispričnica ili ispravljenih pisanih radova učenika;
c) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;
d) poticanje grupnoga govora mržnje;
e) krađa odnosno prisvajanje tuđe stvari ili uništavanje službene dokumentacije škole ili prisila (npr. iznuđivanje novca od drugog učenika);
f) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad.
(5) Osobito teškim povredama ponašanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se:
a) krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole;
b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
c) teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;
e) nasilno ponašanje (svako namjerno i ponavljano ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe).
Članak 4.
(1) Pedagoška mjera može se izreći i zbog neopravdanog izostanaka s nastave.
(2) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije opravdao roditelj osobno ili za koju nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, odnosno ona koju nije potpisao roditelj i koja nije predana razredniku u roku od pet nastavnih dana od povratka učenika u školu.
(1) U postupku izricanja pedagoških mjera učitelji/nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) dužni su voditi računa o dobi i psihofizičkom stanju te okolnostima koje utječu na razvoj učenika, kao i o uzrocima, značenju i učestalosti pojavljivanja nedopuštenih ponašanja.
(2) Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te pisano izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere i odabiru odgovarajuće, a roditelj mora biti informiran o problemu, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke te o prijedlogu pedagoške mjere.
(3) Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga i drugi put ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.
(4) Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja ako se roditelj ne odazove službenome pisanom pozivu na razgovor.
Članak 6.
(1) Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na pisanim službenim bilješkama odgojno-obrazovnih radnika škole, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija.
(2) Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.
(3) Obrazloženje izricanja pedagoške mjere mora biti jasno opisano tako da se točno može utvrditi mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do povrede ponašanja i mora sadržati podatke o prethodno poduzetim preventivnim mjerama.
(4) Pedagoška mjera strogog ukora i preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje i isključenje iz škole za učenika srednje škole, ne može se izreći bez prethodne obavijesti uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za obrazovanje i nadležnoj ustanovi socijalne skrbi, koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.
Članak 7.
(1) Pedagoška mjera opomene izriče se zbog ponovljenih lakših povreda iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao od 1 do 1,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težih povreda iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5 do 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(3) Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teških povreda iz članka 3. stavka 4. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2 do 2,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
(4) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, izriče se zbog osobito teških povreda iz članka 3. stavka 5. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više 2,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.
Članak 8.
(1) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora može se izreći ista pedagoška mjera u slučaju da se izriče na temelju drugih povreda ponašanja iz članka 3. stavka 2. ili 3. ovoga pravilnika.
(2) Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera iz članka 7. stavka 1., 2. ili 3. može se izreći teža mjera u slučaju ponavljanja povrede ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Završna priredba za maturante

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

15.lipnja 2015. održana je završna priredba za naše maturante.

Učenici 5.a razreda zanimanja medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege razrednice Ljubice Biondić i učenici 4.c razreda zanimanja farmaceutski tehničar razrednice Željke Holjević položili su zakletvu i razrednici su im uručili svjedodžbe.

Oprostili smo se od njih prigodnim programom u kojem su sudjelovali učenici naše škole.

Od učenika se u ime škole i svih njenih djelatnika oprostila i ravnateljica škole Nena Arvay.


Marina Pavić, prof.

UPISI

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

upisi_2015.xlsx

UDŽBENICI

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar ›

udbenici.zip

Dodjela nagrada Fonda “Bože Tvrtković” učenicima, razredima i djelatnicima Medicinske škole Bjelovar

Ispiši
FOTO1FOTO2FOTO3

Medicinska škola Bjelovar ›

Fond "Boža Tvrtković" počeo je svojim djelovanjem 3.12.1990. na inicijativu dijela Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar da bi godinu dana kasnije okupio i ostale srednje škole Bjelovara. Ciljevi Fonda su brojni, ali ono što je najvažnije jest poticanje i razvijanje stvaralaštva, kvalitete rada u školi, originalnosti, inovacija i kod učenika i kod njihovih predavača, Jedni bez drugih ionako ne bi uspjeli ostvarivati zadane ciljeve.

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

Godišnja nagrada za najbolje učenike
Godišnja nagrada za najbolji razredni odjel
Godišnja nagrada profesoru za iznimna postignuća u nastavi i struci
Priznanje za dugogodišnji rad u odgoju i obrazovanju

Ove godine Godišnju nagradu za najbolju učenicu Medicinske škole Bjelovar primila je Helena Butorac iz 5.a razreda,
Godišnju nagradu za najbolji razred naše škole primio je 3.a razrednice Zvjezdane Đopar.

Godišnju nagradu za humano djelo primio je razred 2.a razrednice Anamarije Ivanković. Godišnju nagradu profesoru za iznimna postignuća u nastavi i struci primila je školska psihologinja i profesorica psihologije Marina Pavić.

Priznanje za dugogodišnji rad u odgoju i obrazovanju primila je profesorica stručnih predmeta Ljubica Biondić.